Tuesday, May 4, 2021

ద వర్జిన్ అండ్ ద జిప్సీ (తెలుగు అనువాదం)-POST NO:23

ఆంగ్ల మూలం: డి.హెచ్.లారెన్స్

తెలుగుసేత  : మూర్తి కెవివిఎస్


ఆ జిప్సీ వ్యక్తి నిశ్శబ్దం గా లేచి,ముసలావిడ తో ఏదో చిన్న గొంతు లో మాట్లాడాలని ఆమె వేపు తిరిగాడు.మళ్ళీ అంతలోనే Yvette వేపు చూశాడు.తన శక్తి ని ఏదో ప్రసరించాడా అనిపించింది.తను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు.


"ఇలా రా" అన్నాడతను.


ఆమె మెల్లిగా అతడిని అనుసరించింది. మంత్ర ముగ్ధ లా..!


అతను బండి కి పై మెట్ల మీద ఉన్నాడు.ఆమె కొద్దిగా కిందికి కూర్చుంది.అంతలోనే ఏదో శబ్దం వినిపించసాగింది.అక్కడే లేచి నిలబడింది. మోటారు కారు శబ్దం అది.జిప్సీ వ్యక్తి కూడా లేచి వింత గా చూస్తున్నాడు.ముసలావిడ ఏదో కోపంగా అంది , అంతలోనే  దగ్గరగా వచ్చింది మోటారు కారు. 


క్వారీ కి కొద్దిగా అవతలకని కారు ఆగింది. అంతలోనే ఒక స్త్రీ కంఠస్వరం వినిపించింది.జిప్సీ వ్యక్తి తన సంచార బండి కి గల తలుపు వేసి కిందికి దిగి వచ్చాడు.


"నీ టోపీ పెట్టుకుంటావా" Yvette ని అడిగాడతను.


పొయ్యి కి దగ్గర లో ఉన్న స్టూల్ మీద గల తన టోపీ ని తీసిపెట్టుకుందామె.అతను తన పనిముట్లను తీసుకుని యధాప్రకారం పనిచేసుకోసాగాడు.ఈ సారి సుత్తి తో టక్ టక్ మని వేగంగా కొడుతుంటే ఏదో చిన్న తుపాకి పేల్చిన శబ్దం లా వినిపిస్తోంది.అంతలోనే ఆ స్త్రీ గట్టిగా అరుచుకుంటూ వస్తోంది.


"అన్నట్టు మీ పొయ్యి దగ్గర కాస్తా చేతులు వేడిచేసుకోవచ్చా..?" అడిగింది ఆ వచ్చిన స్త్రీ.ఆమె సేబుల్ ఫర్ తో చేసిన కోటు వేసుకుంది. పెద్ద బ్లూ కోటు వేసుకున్న మగ మనిషి ఆవిడ వెనకాలే వచ్చాడు.తన చేతులకి ఉన్న ఫర్ గ్లోవ్స్ తీసివేశాడు,అలాగే నోట్లో ఉన్న పైప్ కూడా..! 


"ఇక్కడ బలే ఉంది" ఒక రకమైన అతిశయం తో అన్నది ఆ స్త్రీ. ఆమె వేసుకున్న సేబుల్ ఫర్ కోటు ని తయారించడానికి ఎన్ని చిన్ని సేబుల్ ప్రాణులు బలి అయ్యాయో..! ఎవరూ ఏమీ మాట్లాడలేదు, ఆమె అన్న మాటకి. 


ఆ స్త్రీ మంట కి చేరువ గా వచ్చింది.కోటు లో ఉన్నా కొద్దిగా చలి తో వణికింది ఆమె.వాళ్ళు ఓపెన్ కారు లో వస్తున్నారు.


మనిషి చూపులకి చిన్న గా అనిపించిది.ముక్కు మాత్రం పెద్ద గా ఉంది యూదు మనిషి లాగా..!ఆ పెద్ద కోటు వేసుకోవడం వల్ల లావు గా అనిపిస్తోంది.ఆవిడ బూడిద కళ్ళు చూస్తే కోపం గానూ అనిపించాయి.ఆ ధరించిన ఖరీదైన దుస్తులవల్లనేమో అలా..!

మంట దగ్గరే వంగి కూర్చుంది.ఆమె చేతుల్ని వేడికి పెట్టి కాచుకుంటోది,బుల్లిగా ఉన్నాయవి. ఆ చేతులకి ఉన్న నగల్లో డైమండ్ లు, ఎమరాల్డ్ లు తళుక్కుమన్నాయి.


"ఓహ్..అసలు ఓపెన్ కార్ లో రాకుండా ఉండవలసింది.ఏదీ మా ఆయన చెప్పనిస్తేనా ఈ చలి గురించి"నలువేపులా చూస్తూ అన్నదామె.బాగా ధనికురాలైన యూదు స్త్రీ లా అనిపించింది,ఆ కళ్ళ లో ని పొగరు వగరు చూస్తే..!


చూడటానికి ఈమె ఈ కనిపించే "బ్లాండ్" వ్యక్తి తో ప్రేమ లో ఉన్నట్లుంది.అతగాడి కళ్ళు నీలి రంగు లో ఉన్నాయి.వెనకాలే నిలబడి ఉన్నాడు.కనురెప్పలు ఉన్నాయా అన్నట్లున్నాడు.చిన్నగా నవ్వాడు గాని దానిలో ఏ భావమూ లేనట్టు అనిపించింది.


స్కయింగ్,స్కేటింగ్ లాంటి ఆటలు ఆడే వ్యక్తి లా అనిపించాడతను.పైప్ ని తీసి దానిలో మెల్లిగా పొగాకు కూరుకోసాగాడు.


(సశేషం)  

No comments:

Post a Comment