Thursday, June 10, 2021

ద వర్జిన్ అండ్ ద జిప్సీ (తెలుగు అనువాదం)POST NO:28

 ద వర్జిన్ అండ్ ద జిప్సీ (తెలుగు అనువాదం)-POST NO:28


ఆంగ్లమూలం: డిహెచ్.లారెన్స్

తెలుగు అనువాదం: మూర్తి కెవివిఎస్


ఆ యూదు చిన్నారి ఇంకా ఆ బూడిద కళ్ళ ఈస్ట్ వుడ్... వాళ్ళిద్దరి మధ్య గల సంబంధం Yvette కి ఎందుకనో జిప్సీ వ్యక్తి ని గుర్తుకు తెచ్చింది.అతని జ్ఞాపకాలు మనసు లో ఎక్కడో ఉండేవి గాని అవి ఒక లాంటి బాధతో చప్పున పైకి వచ్చాయి.


"అసలు Lucille ...మనుషుల్ని కలిపిఉంచేదేమిటి..? ఉదాహరణకి ఈస్ట్ వుడ్ లాంటి వాళ్ళ సంగతి ఇలా ఉంది,కానైతే మరి మన అమ్మా,నాన్న ల బంధం మాత్రం ఒకరికి ఒకరు పొసగకపోవడం..?నాకు జాతకం చెప్పిన ఆ జిప్సీ స్త్రీ...ఇంకా ఆ జిప్సీ వ్యక్తి వాళ్ళూ ఒకరికొకరు బాగానే ఉన్నట్లుంది..! ఏమిటది..?" అడిగింది Yvette.


"నేననుకోవడం ఇద్దరి మధ్య గల సెక్స్ సంబంధం మీద ఆధారపడి ఉంటుందేమో లేదా ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు... " అంది Lucille.


"అలాగా...మరి ఒకరి అభిరుచులు ఒకరికి కలవడం..ఒకేలాంటి ఆలోచనలు కలిగిఉండటం ...అలాంటిదేమీ ఉండదా..?" 


"అలా ఉండదేమో...అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను" 


"మామూలుగా ...అంటే ఆడవాళ్ళు కొద్దిగా తక్కువ అని ఫీలయ్యే మగవాళ్ళు కొందరుంటారే...వాళ్ళ గురించి పెద్దగా ఎవరూ పట్టించుకోరులే గాని...అలాంటివారి విషయం లో ఎవరైనా ఎలాంటి భావం కలిగిఉంటారు..? వాళ్ళు కేవలం పై పై సంగతే చూసేవారు కావచ్చు గాక..." అడిగింది Yvette.


"ఏ రకమైనా గానీ,ఏదీ తక్కువ అని చెప్పలేము.ఫలానా అని చెప్పడం కష్టం.ఈ పై పై మనుషుల్ని చూస్తే నాకు చిరాకు.వాళ్ళని చూస్తే ఏ ఆకర్షణా అనిపించదు.ఇంకో రకం మనుషులంటావా...నేనేమీ చెప్పలేను.నాకెలాంటి శారీరక అనుభవం లేదు కనక" అంది Lucille.


"ఆ మాటకొస్తే నేనూ అంతే.వాళ్ళతో ఎలాంటి శారీరక సంపర్కం ఇద్దరికీ లేకపోవడం వల్ల మనకి కొన్ని తెలియక పోవచ్చును" అది Yvette అభిప్రాయం.


" వాళ్ళతో సంపర్కం అయితేనే కనెక్ట్ అయ్యేది ఉంటే అది నాకు వినడానికే అసహ్యం.ఆ విధంగా నీకు అనిపించడం లేదూ..? సంపర్కం అనేది లేకుండా కేవలం ఆడా,మగ ...కేవలం అలా ఉండటం కుదరదా...అలా ఉండటమే మంచిది" గట్టిగా అన్నది Lucille.   

Yvette ఆలోచించసాగింది.ఆమె మస్థిష్కం లో ఎక్కడో జిప్సీ వ్యక్తి యొక్క రూపం మెదిలింది.వాతావరణం మోసకారిలా ఉంది,అని అతను అన్న మాట అలనాడు కోడి కూసినప్పుడు పీటర్ చెప్పిన విషయం లా తోచింది.ఈ మొత్తం సంగతి లో అతని పాత్ర ని తను కేర్ చేసింది లేదు.ఆమె లో ఒక భాగం దాన్ని అంగీకరించలేదు.మరో భాగం మాత్రం రహస్యం గా దానికి ప్రతిస్పందించింది.ఓ నల్ల కోడి తనని వేళాకోళం చేస్తూ కూసింది.


"సెక్స్ అనేది చాలా బోర్...దాన్ని పొందనప్పుడు అలా అయినా పొందాలని అనిపిస్తుంది.తీరా పొందినప్పుడు అసహించుకోవాలనిపిస్తుంది" ముక్కుని వంకర్లు తిప్పుతూ అంది Yvette.


" ఏమో నాకు దాని విషయం తెలియదు.బహుశా అందు కోసం నేను ప్రేమలో పడాలేమో"  Lucille బిగ్గరగా అన్నది.


"అలాగా... నువు ప్రేమలో పడిఉండవులే  "  


" నీకెలా తెలుసు"  


"అలా అనిపించింది.అంతే...నాకు ఇంకేమీ తెలీదు" 


"ప్రేమలో పడినా...మళ్ళీ దాంట్లోనుంచి బయటకి రావాలి.అదంతా ఓ చికాకు వ్యవహారం" అంది Lucille. 


(సశేషం)     

No comments:

Post a Comment